Гулзада

Gulzada Ryskulova / Гулзада Рыскулова

Published: October 6, 2016

Gulzada Ryskulova (Гулзада Рыскулова; her stage name is gulzada, in Roman letters and often lowercase) is a well-known contemporary Kyrgyz singer. She writes her own music and lyrics. Much of her music is “inspired by Kyrgyz traditions and pride in [her] nation,” she told Sputnik Kyrgyzstan. She further said that while her genre is usually considered “ethnic” music, that’s not all she does—she likes to experiment with genre, among them ethno jazz, rock, and pop. And besides that, her voice is absolutely magnificent.

Ryskulova was born and grew up in Chybai, a village in Uzgen province, near Osh, to a musical family—her mother is now in the band Alapar, where she sings and plays the komuz. Ryskulova had always dreamed of being a performer who could command large concert venues. She was able to attend a music institute starting in 1995, when Kyrgyz society was in flux; there, she studied the traditional accordion, or bayan, though ethnic music wasn’t really popular at the time.

She got her big start in 2010, when she won a contest for traditional music. Once she fulfilled her dream of performing in a major concert, she was determined to keep going. Her current career and outlook on music stem from her early song “I Am the Daughter of a Kyrgyz” (“Мен кыргыздын кызымын”), which provided her with the impetus to keep blending the traditional and contemporary. She began performing while dressed in traditional Kyrgyz attire, though she stresses that ethnic music is not all she does—and that ethnic music itself does more than express the history of a people. Her first solo concert in Bishkek took place in June 2014, in an art show called Awakening (Толгонуу), which expressed the national culture of Kyrgyzstan.

She has taken part in concerts, performances, and contests all over the world, and has met admirers everywhere. In 2015 she performed at the Spirit of Tengri (Дух Тенгри) Contemporary Ethnic Music Festival, which included performers of ethnic music from all over the world. She is actively touring and performing today. In addition, she takes part in charitable activities—she was an active supporter of the recent campaign called Elden Elge (Элден Элге) to help the Pamir Kyrgyz, who live high in the Pamir mountains.

 

“Kurmanbek” (“Курманбек”)—highly recommended:

 

Lyrics for “Курманбек”:

Кыргыз кыпчак элимдин,
Кырылган өчүн албасам.
Кырчылдашып калмакка,
Кызыл кыргын салбасам.

Курманбек атым аттанган,
Курусун менин даңазам.

Камынайлы жигиттер,
Кара таандай калмакка.
Өрт жалындай күч менен,
Өткөн өчтү алмакка.

Өксүгөн элдин айынан,
Өткөн күнгө мен капа.
Тууган элдин убалы,
Мени кантип уктатат.

Мындай ишти ойлонсо,
Кандай баатыр тынч жатат.

Энеден жалгыз туулуп,
Эресеге мен жеттим.
Жалындуу эрдин белгиси,
Жалтанбай тосот жоо бетин.

Касташкан душман көп экен,
Калкалайлык эл четин.

Туйгундарым жүрүгүн,
Душмандын көзүн каратпай.
Туу көтөрүп чыгалык,
Дүнүйө мүлкүн таратпай.

Убалын ойлоп илгерки,
Уйкудан безем таң атпай.
Айланайын кырк жигит,
Аттанып чыксак жол болсун.

Алдымдан жолум чалаарга,
Кырк жигитсиң жолдошум.

Мен айтам кулак салгыла,
Кырк жигитим калгыла.
Мелтиреген кол келди,
Мен чыгайын алдына.

Качырып берсе калмактар,
Аркамдан кирип баргыла.
Ай балта, кылыч, найза алып,
Кылычташар эр кандай.
Кылкылдаган жоо келип,
Кырылышар жер кандай.

Кызыганда чубурган,
Кызыл кандуу тер кандай.
Асмандагы тумандай,
Атып чыккан чаң кандай.

Мындай жоодон качканча,
Өлгөн жакшы жан калбай.

Бактылуу балбан баатырым,
Биз – кырк жигит жакының.
Адамдын көөнүн курчутат,
Айтып турган акылың.

Аталаштан артыгым,
Айбаты сүрдүү жакыным.
Кыргын салып келгин деп,
Калмакты көздөй шилтегин.
Кырааным сага тил албай,
Кылчаңдасак тилдегин.

Жүр десең кошо жүрөбүз,
Кир десең кошо киребиз.
Жоого сүрдүү береним,
Жоругуңду билебиз.

Айчылык жолго аттансаң,
Амандыкты тилээрбиз.

Кыргыйдай илгир болсун деп,
Кылыч тактым жанына.
Кырк жигитим табылдың,
Кырааным менин багыма.

Кырылышаар жоо болсо,
Кылчайбай киргин жабыла.
Жан аябай кирелик,
Жат душманга жабыла.

Куш салсак бирге салабыз,
Курбулаш өскөн балабыз.
Куруштуу болсок баарыбыз,
Баатырлык такты алабыз.

Эч душманга кор кылбай,
Элди асырап багабыз.

“I Am the Daughter of a Kyrgyz” (“Мен кыргыздын кызымын”):

 

Lyrics for “Мен кыргыздын кызымын”:

Мен кыргыздын кызымын,
Жашоонун билген жомогун.
Жылдыз кыргыз киндиктеш,
Эгиз деп теңир ат койгон.

Эне сүтүнөн кошо аккан,
Балага өткөн мээримиң.
Ата сөөгүнөн жаралган,
Туяк улаган батамын.

Мен кыргыздын кызымын,
Манастан тегим бүткөн.
Мен Курманжан, Каныкей,
Мурастап элим күткөн.

Кайып дүйнө жашоодон,
Кабылан жөлөмөн бүткөн.
Айын менен күнүңдүн,
Дал өзүнөн түшкөм.

Мен кыргыздын кызымын,
Канатым жайылган асман.
Мээ сергитип эс алдырган,
Керемет күүлөр жараткан.

Суу, от, ташка кубула,
Касиет сырым ушунда.
Шамал болуп кулпура,
Бешигин термейм жердин да.

About the author

Julie Hersh

Julie studied Russian as a Second Language in Irkutsk and before that, Bishkek, with SRAS's Home and Abroad Scholarship program, with the goal of someday having some sort of Russia/Eurasia-related career. She recently got her master’s degree from the University of Glasgow and the University of Tartu, where she studied women’s dissent in Soviet Russia. She also has a bachelor’s degree in literature from Yale. Some of her favorite Russian authors are Sorokin, Shishkin, Il’f and Petrov, and Akhmatova. In her spare time Julie cautiously practices martial arts, reads feminist websites, and taste-tests instant coffee for her blog.

Program attended: Home and Abroad Scholar

View all posts by: Julie Hersh